Privacy disclaimer

Legal & Privacy

Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden
Light Technology Nederland BV neemt haar verantwoordelijkheden in verband met de privacy van klanteninformatie uiterst serieus. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u via deze website verstrekt en waarmee u geïdentificeerd kunt worden (“persoonlijke gegevens”). Het zet uiteen hoe we de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruiken en hun privacy beschermen.

Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die we verzamelen, omvatten doorgaans de naam van de persoon en firma, het adres, de contactgegevens en andere informatie die redelijkerwijs nodig en specifiek bedoeld is voor de dienst die we verlenen. Tenzij wettelijk verplicht of beschreven in onderhavig Pricvacybeleid, zal Light Technology Nederland BV zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens bekendmaken, verhuren of verkopen aan een derde partij. Light Technology Nederland BV kan van tijd tot tijd contact met u opnemen voor reclamedoeleinden. Indien u deze berichten niet wenst te ontvangen, dan kunt dat kenbaar maken. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

Hoe beveiligen we de klanteninformatie?
Light Technology Nederland BV ziet de beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze klanten als een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van een verantwoordelijk beheer van onze bedrijfsgegevens. Wij nemen derhalve maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van onze klanten veilig zijn en beschermd worden tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging of bekendmaking. Alle informatie wordt bewaard op een specifieke database die alleen door onze medewerkers wordt gebruikt.

Websites van derden
Deze website kan koppelingen bevatten naar websites die door andere partijen dan Light Technology Nederland BV worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak verstrekt. Light Technology Nederland BV heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen. Het feit dat Light Technology Nederland BV koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Light Technology Nederland BV van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

Kennisgeving m.b.t. op deze website beschikbare software, documenten, grafische voorstellingen en diensten
Het auteurrecht op alle programmatuur die vanaf deze website kan worden gedownload (“software”) berust bij Light Technology Nederland BV en/of haar toeleveranciers. De software mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel tezamen met de software verstrekte of bij de software ingesloten gebruiksrechtovereenkomst. Verveelvoudiging of herdistributie van de software anders dan in de overeenstemming met het bepaalde in de gebruiksrechtovereenkomst is bij de wet uitdrukkelijk verboden.
ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GELDT DAT HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRUBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. IN GEEN GEVAL ZIJN LIGHT TECHNOLOGY NEDERLAND BV EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE, DOCUMENTEN OF INFORMATIE, OF VERLENING OF HET VERZUIM TOT VERLENING VAN DIENSTEN VANAF DEZE WEBSITE.

Kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten
Het is niet toegestaan de op deze website beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits;
(1.) Auteursrechtaanduiding op alle kopieën wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen.
(2.) De beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor informatie en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd of gepost op een ander netwerkcomputer of met andere media wordt verzonden.
(3.) De beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt. Het gebruik voor andere doeleinden is bij de wet uitdrukkelijk verboden.

De bovenstaande documenten bevatten niet het ontwerp of indeling van de Light Technology website (https://www.light-technology.nl) of andere websites die in het bezit zijn van Light Technology Nederland BV of die door Light Technology Nederland BV worden geëxploiteerd, beheerd of waarop Light Technology Nederland BV het gebruiksrecht heeft. De onderdelen van Light Technology-websites zijn beschermd door het internationale auteursrecht, de merkenwet, wet op oneerlijke concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een Light Technology Nederland BV website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij Light Technology Nederland BV hiervoor schriftelijk
haar toestemming heeft gegeven.

LIGHT TECHNOLOGY NEDERLAND BV EN/OF RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGING MET BETREKKING TOT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DE WEBSITE (WWW.LIGHT-TECHNOLOGY.NL) WORDEN GEPUBLICEERD. AL DEZE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. LIGHT TECHNOLOGY NEDERLAND BV EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS WIJZEN HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT INFORMATIE, DAARDOOR BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZIJN LIGHT TECHNOLOGY NEDERLAND BV EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE INFORMATIE.

Wijzigingen in de Voorwaarden
Light Technology Nederland BV behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, wijzigingen aan te brengen aan delen van de website of deze Voorwaarden. Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd in deze Voorwaarden, zal Light Technology Nederland BV nadere informatie over deze wijzigingen op de website bekendmaken. Uw verdere gebruik van de website wordt beschouwd als uw instemming dat u zich aan de gewijzigde Voorwaarden bindt.

Overmacht
Light Technology Nederland BV is niet aansprakelijk voor een inbreuk op deze Voorwaarden die ontstaan is door omstandigheden buiten haar controle.

AUTEURSRECHT. Light Technology Nederland BV, Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN. ISYGLT, ISYDIM, ISYnet, ISYLED, HDL, KNX, LIGHTEC, CJC Systems, DoorBird, Sonos, Esylux, Osram, EnOcean, Seebacher, ISYwireless, Varintens, Bang & Olufsen, AMX, CRESTRON, DATALON en iRidium zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Light Technology Nederland BV
Droogdokkeneiland 14
5026 SR Tilburg

Tel: +31 (0)13.590.01.30

E-mail: info@light-technology.nl