Leveringsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van : Light Technology Nederland B.V. Droogdokkeneiland 14
5026 SR Tilburg

Handelsregister Tilburg 18046723
BTW-nummer NL 805480699BO1

Art. 1 Toepasselijkheid
1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
3 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
Art. 2 Wijzigingen
1 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van
kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3 Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil
tussen partijen aanwezig, waarop art. 17 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.
Art. 3 Kwaliteit en omschrijving
1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
2. Specificaties en uitvoeringen van goederen kunnen wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
3. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:
a van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
b zoveel als mogelijk, gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
c de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, gelijk of zoveel gelijkwaardig als mogelijk zoals in de offerte omschreven.
4 De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
Art. 4 Verpakking en verzending
1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
2 De goederen zullen door de verkoper uitsluitend bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar het overeengekomen in Nederland gelegen bedrijfsadres cq expeditie adres van de koper. Indien op nadrukkelijk verzoek van koper hiervan wordt afgeweken (afleveren op projectadres) dan is het risico van transport en aankomst voor de koper.
3 Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.
Art. 5 Opslag
1 Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
2 De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
Art. 6 Eigendomsovergang en risico
1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
2 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
3 Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
4 Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.
Art. 7 Tijdstip van levering
De overeengekomen leveringstermijn en leveringsdatum geldt bij benadering tenzij tussen partijen expliciet anderszins is overeengekomen. Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op annulering van de order c.q. op enige vorm
van schadevergoeding.
Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.
Art. 8 Overmacht
1 De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2 Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Art. 9 Garantie
1 De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan de door verkoper geleverde goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode welke gelijk is aan de fabrieksgarantie van de fabrikant met een minimumperiode van een jaar, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
2 De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper. Uitdrukkelijk uitgesloten is iedere vorm van gevolgschade waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend verlet-uren bij de koper. Wanneer vervanging en/of herstel op locatie noodzakelijk is zal zulks voor rekening van de koper geschieden. De koper is zelf verantwoordelijk voor plaatsing, aansluiting en ingebruikname van de goederen, waarbij ten allen tijde de door overheid alsmede de plaatselijke geldende veiligheidsvoorschriften en installatie voorschriften prevaleren t.o.v. de door de fabrikant voorgestelde richtlijnen zoals die bij de geleverde goederen, door koper worden verstrekt.
Art. 10 Prijs en betaling
1 De koopprijs, in Euro’s en exclusief BTW, omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten. Orders met een netto factuurbedrag van minder dan € 250,00 worden belast met €25,00 als bijdrage voor administratie- en verzendkosten.
2 De koper is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
4 Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00
5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van de op dat moment geldende wettelijke rente plus 2 procent.
6 De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.
7 Reclames dienen kenbaar gemaakt te worden binnen acht dagen na aflevering.
Art. 11 Wettelijke vereisten
1 De verkoper waarborgt, dat de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, beschikken over een CE keurmerk en daarmee voldoen aan de Nederlandse eisen die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
2 Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.
Art. 12 Ontbinding
1 Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
Art. 13 Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.
Art. 14 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van verkoper. Voor zover verkoper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Art. 15 Geschillen
1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Breda, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

Tilburg, 2009